Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Praktijk Annemieke Meijler – Voeding en Vitaliteit, gevestigd te Rhoon
KvK: 54548667
Artikel 1: definities
1.1 Cliënt, de wederpartij, die met de ‘Praktijk Annemieke Meijler’ – Voeding en Vitaliteit (hierna te
noemen: (‘Praktijk Annemieke Meijler’), een overeenkomst aangaat en/of degene, die bij ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ een offerte c.q. voorstel opvraagt en door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ wordt
toegezonden.
1.2 Overeenkomst: de bindende overeenkomst tussen ‘Praktijk Annemieke Meijler’ en de
cliënt/betrokkene, in welke vorm dan ook, net als de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en
iedere (nadere) bestelling, die uit hoofde van de overeenkomst wordt geplaatst.
Artikel 2: toepassing
21. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes c.q. voorstellen van
‘Praktijk Annemieke Meijler’, alsmede op alle door de ‘Praktijk Annemieke Meijler’ te sluiten
overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, incl. de levering van goederen en
diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de betrokkene.
2.2 Het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven,
houdt in dat deze voorwaarden door de cliënt/afnemer zijn aanvaard.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.
Afwijkingen gelden dan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop
deze van toepassing zijn.
2.4 Indien ‘Praktijk Annemieke Meijler’ niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
brengt dat niet met zich mee, dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte
naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.5 Indien de betrokkene een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk
bezwarend zijn voor hem/haar -omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW of
in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht- buiten toepassing. De overige
bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
2.6 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid
van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige
bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht
wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
Artikel 3: Aanbiedingen, offertes c.q. voorstellen
3.1 Alle aanbiedingen, offertes c.q. voorstellen van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ zijn steeds vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
3.2 Indien een aanbieding of offerte c.q. voorstel een vrijblijvend aanbod bevat en door de
betrokkene wordt aanvaard, heeft ‘Praktijk Annemieke Meijler’ het recht het aanbod binnen 3
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes c.q.
voorstellen van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ kunnen slechts zonder afwijkingen door de betrokkene
worden aanvaard.
3.3 Mondelinge aanbiedingen en offertes c.q. voorstellen kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door
‘Praktijk Annemieke Meijler’ naderhand schriftelijk, al dan niet door een schrijven zijn bevestigd.
3.4 Alle door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ verstrekte opgaven van adviezen, oefeningen,
suppletievoorstellen, eventuele bijwerkingen c.q. bijverschijnselen, soorten, formaten, afmetingen,
aantallen, gewichten, tarieven, en verwerkingsmogelijkheden worden met de grootst mogelijke
zorg kenbaar gemaakt. Echter zonder dat er door of vanwege Annemieke Meijler voor wordt
ingestaan, dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Mochten deze zich
onverhoopt voordoen dan binden zij ‘Praktijk Annemieke Meijler’ in geen geval.
Artikel 4: Overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging en aanvaarding door ‘Praktijk
Annemieke Meijler’. Deze bevestiging en aanvaarding gebeurt in de regel schriftelijk of per e-mail.
4.2 De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud
van de overeenkomst.

2

Algemene voorwaarden: Praktijk Annemieke Meijler – Voeding en Vitaliteit
4.3 Indien met de betrokkene meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst. Mocht de overeenkomst namens de
betrokkene worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de betrokkene
deze voorwaarden heeft aanvaard. Bij het in gebreke zijn hiervan is de derde aan deze
voorwaarden gebonden als ware hij/zij zelf de betrokkene.
4.4 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te
schakelen.
4.5 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is het de
betrokkene verboden rechten of plichten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.
4.6 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst
om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende
overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen
vanwege de inhoud, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, net zoals vanwege
technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de
belangen van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ dan wel derden waaronder andere cliënten/afnemers.
4.7 De betrokkene kan zich niet op een overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van
de overeenkomst blijkt, dat de door de betrokkene verstrekte gegevens niet juist of onvolledig zijn.
‘Praktijk Annemieke Meijler’ behoudt zich alsdan het recht voor een overeenkomst niet of niet
verder uit te voeren. In dat geval kan ‘Praktijk Annemieke Meijler’ nooit gehouden zijn tot enige
vergoeding van schade van de betrokkene, onverminderd het recht en de mogelijkheid van
‘Praktijk Annemieke Meijler’ om ten opzichte van hem/haar wel aanspraak te kunnen maken op
vergoeding van schade dan wel de overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs
dan overeengekomen, tot welke betaling hij/zij dan verplicht is.
Artikel 5: Inhoud, wijziging en annulering van de overeenkomst
5.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen in de overeenkomst
een andere termijn zijn overeengekomen of indien uit de aard van de overeenkomst een andere
termijn voortvloeit.
5.2 De betrokkene draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van
de overeenkomst. Dit kan indien deze hun oorzaak vinden in door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ niet,
niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen, die mondeling
of door een door de betrokkene daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn
overgebracht door enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, e-mail en soortgelijke
transmissiemedia.
5.3 De betrokkene kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie, die hij van ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ krijgt indien deze geen directe betrekking hebben op de overeenkomst.
5.4 Gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst door de betrokkene is slechts mogelijk,
indien ‘Praktijk Annemieke Meijler’ daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke
wijziging van de overeenkomst tot meerkosten, dan is ‘Praktijk Annemieke Meijler’ gerechtigd een
schadeloosstelling bij de betrokkene in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle
meerkosten aan de betrokkene worden doorberekend. De betrokkene is bovendien tegenover
derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de overeenkomst en vrijwaart
‘Praktijk Annemieke Meijler’ ter zake.
5.5 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is de
betrokkene niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
5.6 Aan een schriftelijke toestemming als in lid 5 genoemd kan ‘Praktijk Annemieke Meijler’ de
voorwaarde verbinden, dat zij gerechtigd is om aan de betrokkene een schadeloosstelling in
rekening te brengen. Onder deze schadeloosstelling kan worden begrepen de door ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ geleden verliezen en gederfde winst. En in elk geval worden daaronder
begrepen de kosten, die ‘Praktijk Annemieke Meijler’al ter voorbereiding heeft gemaakt,
waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen
diensten en opslag. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de betrokkene, is hij/zij bovendien
tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij
‘Praktijk Annemieke Meijler’ter zake.
5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van ‘Praktijk Annemieke
Meijler’ blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal ‘Praktijk Annemieke Meijler’ de betrokkene
hiervan in kennis stellen. Daarna zal de overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk worden
gewijzigd. ‘Praktijk Annemieke Meijler’ kan nooit door een dergelijke wijziging gehouden zijn tot
enige vergoeding van schade aan de betrokkene.

3

Algemene voorwaarden: Praktijk Annemieke Meijler – Voeding en Vitaliteit
Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen
6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen. Indien partijen bij overeenkomst geen vast honorarium zijn overeengekomen, zal
het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk door ‘Praktijk Annemieke
Meijler’ bestede uren. Het honorarium wordt dan berekend op basis van de door ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ gebruikelijk gehanteerde uurtarieven.
6.2 Alle door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ opgegeven prijzen (inclusief honorarium) zijn in euro’s en
gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en
verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.
6.3 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is gerechtigd extra kosten, die niet nadrukkelijk in de overeenkomst zijn
opgenomen, aan de betrokkene apart door te berekenen, indien het maken van deze kosten
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
6.4 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is ook gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te
verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van
materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn,
verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle
overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd.
In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk is schriftelijk worden
geïnformeerd.
6.5 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de overeenkomst een
verhoging ondergaan voordat ‘Praktijk Annemieke Meijler’ haar verplichtingen uit de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is ‘Praktijk Annemieke Meijler’ gerechtigd haar prijzen
dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn verstreken.
Artikel 7: Betaling
7.1 De in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen worden door een factuur in
rekening gebracht. Betaling dient te zijn in euro’s en binnen de in de overeenkomst genoemde
betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de overeenkomst geen
betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum,
zijnde de fatale betalingstermijn. Alle bestellingen, die via het internet door de betrokkene zijn
gedaan, behoren bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voordat de bedongen vooruitbetaling
heeft plaatsgevonden, kan de betrokkene geen enkel recht doen gelden op de uitvoering van
de desbetreffende bestelling.
7.2 De betrokkene kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding.
Compensatie door de betrokkene is slechts toegestaan, indien ‘Praktijk Annemieke Meijler’ de
vordering van de betrokkene schriftelijk heeft erkend.
7.3 ‘Praktijk Annemieke Meijler ’is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na
aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte ook de betaling te
verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
7.4 De betrokkene is altijd en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste
verzoek van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens
de overeenkomst aan ‘Praktijk Annemieke Meijler’ te betalen bedragen. De aangeboden
zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en
kosten behoorlijk gedekt is en dat ‘Praktijk Annemieke Meijler’ daarop zonder moeite verhaal zal
kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van
‘Praktijk Annemieke Meijler’ tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. De
betrokkene is voorts altijd en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden een
voorschot te voldoen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ te betalen bedragen, in het bijzonder ter zake van eventueel met de
uitvoering van de overeenkomst verbandhoudende inkoop-, ontwikkeling-, fabricage-, en
transportkosten (alles in de ruimste zin des woords). Bij niet-naleving is de betrokkene in verzuim
zonder dat daar een schriftelijke ingebrekestelling door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ voor nodig is.
‘Praktijk Annemieke Meijler’ is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten,
onder meer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de betrokkene dit
verzuim heeft hersteld.
7.5 Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de
opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.

4

Algemene voorwaarden: Praktijk Annemieke Meijler – Voeding en Vitaliteit
7.6 Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de betrokkene van rechtswege in verzuim en is
hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand (cumulatief) over het
verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de
overige rechten die ‘Praktijk Annemieke Meijler’ ten opzichte van de betrokkene wegens niet of
niet tijdige betaling geldend kan maken.
7.7 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim
voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de overeenkomst
onverwijld op te schorten en te staken, totdat de betrokkene volledig aan zijn openstaande
financiële verplichtingen heeft voldaan.
7.8 Indien ‘Praktijk Annemieke Meijler’ genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen,
afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende
voor rekening van de betrokkene, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Deze laatste wordt
gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.
Artikel 8: Levertijden
8.1 De door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ opgegeven levertijden worden slechts bij benadering
vastgesteld en kunnen dan ook nooit worden beschouwd als een fatale termijn.
8.2 De levertijd begint pas wanneer over alle commerciële en technische details tussen partijen
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van (naam praktijk), de
overeengekomen (termijn)betalingen zijn ontvangen en voorts aan alle overige voorwaarden
voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
8.3 Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die ‘Praktijk Annemieke Meijler’ bekend
waren toen zij de levertijd vaststelde, is zij bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te
verlengen met de termijn, die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te
voeren. In het geval de benodigde werkzaamheden niet (meer) in de planning van ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning
dit weer toelaat.
8.4 Indien ‘Praktijk Annemieke Meijler’ de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort, wordt de
opgegeven levertijd verlengd met de duur van de opschorting.
8.5 Het enkel verstrijken van de levertijd levert geen verzuim aan de kant van ‘Praktijk Annemieke
Meijler’ op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering.
8.6 Bij niet tijdige levering dient ‘Praktijk Annemieke Meijler’ eerst schriftelijk door de betrokkene in
gebreke te worden gesteld, waarbij ‘Praktijk Annemieke Meijler’ een redelijke termijn tot nakoming
dient te worden gegeven. Deze termijn kan nooit korter zijn dan 28 werkdagen. ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ kan binnen deze termijn nooit schadeplichtig en in verzuim zijn.
Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst
9.1 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is vrij in de wijze waarop zij de overeenkomst uitvoert, tenzij partijen
daar schriftelijke expliciete afspraken over hebben gemaakt. Alle overeenkomsten worden door
‘Praktijk Annemieke Meijler’ uitgevoerd in een door haar te bepalen volgorde.
9.2 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is niet gehouden zaken in gedeelten af te leveren. Overigens heeft
‘Praktijk Annemieke Meijler’ wel het recht om de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Bij
levering in gedeelten dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd.
9.3 De betrokkene is bij de uitvoering van de overeenkomst door ‘Praktijk Annemieke Meijler’
bovendien gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige
levering door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ mogelijk te maken.
9.4 Indien de betrokkene niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens
‘Praktijk Annemieke Meijler’ voldoet, is ‘Praktijk Annemieke Meijler’ bevoegd en gerechtigd de
nakoming van de overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren dan wel te wijzigen. ‘Praktijk Annemieke Meijler’
kan nooit door een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering of wijziging gehouden zijn tot

5

Algemene voorwaarden: Praktijk Annemieke Meijler – Voeding en Vitaliteit
enige vergoeding van schade aan de betrokkene. De betrokkene is echter wel gehouden tot
vergoeding van alle schade voortvloeiende uit de door de opschorting ontstane vertraging, ook
tegenover derden en hij vrijwaart ‘Praktijk Annemieke Meijler’ ter zake. Ingeval van een
ontbinding, annulering of wijziging van de overeenkomst heeft ‘Praktijk Annemieke Meijler’
bovendien het recht om, boven de al voor de uitvoering van de overeenkomst door haar
gemaakte kosten, de betrokkene een schadeloosstelling in rekening te brengen van 50% van het
factuurbedrag van het ontbonden, geannuleerde dan wel gewijzigde gedeelte van de
overeenkomst, onverminderd het recht van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ op volledige
schadevergoeding. Alsdan is de betrokkene bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk
voor de gevolgen van de ontbinding, annulering dan wel wijziging van de overeenkomst en
vrijwaart hij ‘Praktijk Annemieke Meijler’ ter zake.
Artikel 10: Transport, opslag en risico
10.1 Levering van de door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ te leveren zaken vindt plaats op het door de
betrokkene aangegeven adres. Dit adres dient via een vervoermiddel veilig en langs een voor het
vervoermiddel geschikte weg te kunnen worden bereikt en verlaten. De betrokkene is gehouden
de door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ af te leveren zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen.
10.2 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt altijd door ‘Praktijk Annemieke
Meijler’ bepaald.
10.3 Het aannemen van de door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ aan de betrokkene geleverde zaken
geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, op welk moment het risico overgaat op
de betrokkene.
10.4 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij
uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien om welke reden dan ook opslag
plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene de door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ af te
leveren zaken niet in ontvangst neemt dan wel niet kan afnemen, gebeurt dit altijd voor rekening
en risico van de betrokkene. ‘Praktijk Annemieke Meijler’ heeft alsdan altijd het recht om gebruik
te maken van haar bevoegdheid zoals omschreven in artikel 6:90 BW.
10.5 Indien er sprake is van inruil en de betrokkene in afwachting van de nieuwe door ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ te leveren zaak (zaken) de in te ruilen zaak (zaken) blijft gebruiken, blijft het
risico van de in te ruilen zaak (zaken) bij de betrokkene tot het moment, dat hij deze in het bezit
heeft gesteld van (naam praktijk).
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
11.1 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken, daaronder
nadrukkelijk begrepen - maar niet beperkt tot- schriftelijke adviezen, manuscripten, voorstellen,
brochures, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, boeken, software en (elektronische)
bestanden, zolang de betrokkene niet volledig heeft voldaan aan al datgene, waartoe hij uit
hoofde van de overeenkomst is gehouden. In het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen, zulks
met inbegrip van rente en kosten.
11.2 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ heeft altijd het recht de door haar geleverde zaken terug te nemen of
te doen terugnemen. De betrokkene machtigt ‘Praktijk Annemieke Meijler’ of door haar daartoe
ingeschakelde derden dan ook tot betreding van de (bedrijfs)ruimten, huizen en andere
gebouwen waar de geleverde zaken staan opgeslagen en/of staan geplaatst en datgene te
doen of na te laten wat aan terugneming van de geleverde zaken bevorderlijk is of kan zijn. Een
en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare
boete van € 10.000,-- per dag, dat hij hiermee in gebreke blijft.
11.3 De door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ afgeleverde zaken mogen enkel en alleen in het kader van
de normale bedrijfsuitoefening door de cliënt/afnemer worden verwerkt en doorverkocht.
11.4 Het is de betrokkene niet toegestaan enige rechten te doen gelden op zaken, waarop krachtens
dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, zoals het verpanden van de zaken en/of het met enig

6

Algemene voorwaarden: Praktijk Annemieke Meijler – Voeding en Vitaliteit
ander recht te bezwaren. De betrokkene is voorts verplicht en gehouden ‘Praktijk Annemieke
Meijler’ terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden
op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
11.5 De betrokkene verplicht zich op eerste verzoek van ‘Praktijk Annemieke Meijler’:
a. de zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust te (doen) verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal
en vermissing en de betreffende polis(sen) van deze verzekering(en) aan ‘Praktijk Annemieke
Meijler’ ter inzage te geven;
b. alle aanspraken van de betrokkene op verzekeraars over de door ‘Praktijk Annemieke
Meijler’ geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te
verpanden aan ‘Praktijk Annemieke Meijler’ op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel
3:239 BW;
c. de vorderingen, die de betrokkene verkrijgt jegens afnemers bij het doorverkopen van de
door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een
eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan ‘Praktijk Annemieke Meijler’ op de wijze zoals
wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
d. de door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een
eigendomsvoorbehoud rust ook als zodanig te merken en aan te duiden;
e. op elke andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ ter bescherming en ter waarborging van haar eigendomsrechten met
betrekking tot de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wenst te treffen,
een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling
opeisbare boete van € 2.500,-- per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

11.6 Indien ‘Praktijk Annemieke Meijler’ geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud,
omdat de door haar geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, dan is de
betrokkene verplicht de nieuw gevormde zaken aan ‘Praktijk Annemieke Meijler’ te verpanden of
te verhypothekeren. Zulks op straffe van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare
boete van € 2.500,- per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.
Artikel 12: Zichttermijnen/herroepingrecht
12.1 Bij koop op afstand, zoals er sprake van is als een betrokkene via internet bestelt, wordt aan
diegene na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van 7 werkdagen gegeven.
Binnen deze termijn is hij/zij gerechtigd -zonder opgave van redenen- de onderliggende
overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren.
12.2 Indien de betrokkene van het herroepingrecht zoals beschreven in lid 1 van dit artikel gebruik
maakt, dan zorgt ‘Praktijk Annemieke Meijler’ zorg voor de terugbetaling binnen dertig (30)
werkdagen van het door de betrokkene aan ‘Praktijk Annemieke Meijler’ betaalde, met
uitzondering van de bezorgkosten.
12.3 Van het herroepingrecht zijn uitgezonderd de koop op afstand:
12.3.a. van producten, waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële
markt, waarop ‘Praktijk Annemieke Meijler’ geen invloed heeft;
12.3.b. van producten, die
1. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de betrokkene;
2. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4. snel kunnen bederven of verouderen;
5. van kranten of tijdschriften.

12.3.c. van audio- en video-opnamen, computerapparatuur, software of andere vergelijkbare
producten, indien de cliënt/afnemer de verzegeling heeft verbroken.
12.3.d. van reizen (boeken van vliegtickets, hotels- of logiesreserveringen e.d.).

7

Algemene voorwaarden: Praktijk Annemieke Meijler – Voeding en Vitaliteit
Artikel 13: Reclames
13.1 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen, dat
de door haar te leveren prestaties, daaronder in het bijzonder begrepen de levering van zaken,
voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.
13.2 De betrokkene is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de overeenkomst, de door ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ geleverde prestaties en zaken grondig te inspecteren op fouten en gebreken.
Bij aanwezigheid daarvan dient hij/zij ‘Praktijk Annemieke Meijler’ onmiddellijk doch uiterlijk binnen 5
werkdagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen.
13.3 Indien de betrokkene niet binnen 5 werkdagen na het tijdstip van uitvoering en aflevering ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek zouden kunnen
worden opgemerkt dan wel hadden moeten kunnen worden opgemerkt, dan wordt de
betrokkene geacht met de staat waarin de prestaties en zaken voornoemd zijn geleverd in te
stemmen en vervalt het recht op reclame.
13.4 De betrokkene is gehouden bij eventueel door hem/haar geconstateerde fouten en gebreken
nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
13.5 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de betrokkene
geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de betrokkene geconstateerde
fouten en gebreken naar het oordeel van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ terecht zijn, heeft ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ de keuze hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, met inachtneming
van het in artikel 13 bepaalde, of in overleg met de betrokkene zorg te dragen voor een adequate
oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken. In dat geval kan de betrokkene
nooit enige aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.
13.6 De door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ geleverde prestaties gelden in elk geval als deugdelijk, indien
de betrokkene het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft
doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de betrokkene het
bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.
13.7 Indien de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde termijn van 3 dagen naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert betrokkene als onaanvaardbaar kort
moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop
het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ voor de
betrokkene redelijkerwijs mogelijk is.
13.8 De betrokkene is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of wel zijn verplichtingen geheel of
gedeeltelijk na te laten, op te schorten, of wel uit te stellen indien ‘Praktijk Annemieke Meijler’ in
gebreke blijft met een goede nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, tenzij er
sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld.
Artikel 14: Aansprakelijkheid en schade
14.1 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de betrokkene
geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een
onrechtmatige daad van (naam praktijk). In dat geval is ‘Praktijk Annemieke Meijler’ enkel en
alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van ‘Praktijk Annemieke
Meijler’ wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane
uitkering.
14.2 Indien de verzekeraar van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ om welke reden dan ook niet overgaat tot
uitkering, of de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het
voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst met een maximum van €
2.500,--. ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten,
hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld
stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de
betrokkene daarbij inbegrepen.

8

Algemene voorwaarden: Praktijk Annemieke Meijler – Voeding en Vitaliteit
14.3 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is ook niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in
artikel 14 van deze voorwaarden.
14.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van (naam praktijk).
14.5 De betrokkene vrijwaart ‘Praktijk Annemieke Meijler’ voor alle aansprakelijkheden van derden
wegens productaansprakelijkheid door een gebrek in een product, dat door de betrokkene aan
een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ geleverde
producten en/of materialen.
Artikel 15: Overmacht
15.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ om, al dan niet ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, die van dien aard zijn dat naleving van de
overeenkomst redelijkerwijs niet langer van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ kan worden verlangd,
gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden ‘Praktijk Annemieke Meijler’ van
de verplichtingen tot nakoming.
15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade,
brand, aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, abnormale weersomstandigheden,
sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken
aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in
elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere
communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden, die door ‘Praktijk Annemieke
Meijler’ zijn ingeschakeld net als alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van
overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs van ‘Praktijk Annemieke
Meijler’ net zoals bezorgproblemen door zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook
onder deze overmachtbepaling.
15.3 Bij overmacht heeft ‘Praktijk Annemieke Meijler’ het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de betrokkene aanspraak kan
maken op schadevergoeding.
Artikel 16: Ontbinding en beëindiging
16.1 Indien de betrokkene tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst of zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft ‘Praktijk
Annemieke Meijler’ het recht de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat
daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de betrokkene niet gerechtigd zijn tot
enigerlei schadeloosstelling en is hij/zij gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van
de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan ‘Praktijk Annemieke Meijler’ te vergoeden.
16.2 ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is onder meer gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden,
indien de betrokkene in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de
overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende
omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
a.op één of meerdere vermogensbestanddelen van de betrokkene
conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
b.het faillissement van de betrokkene wordt aangevraagd;
c.hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard;
d.aan hem/haar wordt -al dan niet voorlopig- surseance van betaling verleend
of zodanige surseance van betaling door hem/haar wordt aangevraagd;
e. hij/zij overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
f. de onderneming van de betrokkene wordt gestaakt en/of ontbonden en/of
geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
g.‘Praktijk Annemieke Meijler’ in staat van faillissement wordt verklaard;
h. de betrokkene handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam

9

Algemene voorwaarden: Praktijk Annemieke Meijler – Voeding en Vitaliteit

van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ of van derden waaronder andere
cliënten/afnemers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
i. de betrokkene niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde
regels of voorschriften;
j. hij/zij melding maakt van een betalingsachterstand.
16.3 Indien ‘Praktijk Annemieke Meijler’ op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van
de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
Artikel 17: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
17.1 Na beëindiging van de overeenkomst zal de betrokkene alles, dat hij van ‘Praktijk Annemieke
Meijler’ ter zake van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking heeft
verkregen, op eerste verzoek van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ weer onverwijld aan haar ter
beschikking stellen, zulks op straffe van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare
boete van € 250,-- per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.
Artikel 18: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
18.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, blijven de intellectuele eigendomsrechten
(waaronder in het bijzonder begrepen: auteursrechten) van alle in het kader van de overeenkomst
aan de betrokkene ten toon gestelde, ter beschikking gestelde, en geleverde zaken en gegevens
(daaronder mede begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot de door ‘Praktijk Annemieke Meijler’
gedane aanbiedingen en offertes c.q. voorstellen, verstrekte en getoonde adviezen, rapporten,
voorstellen, manuscripten, ontwerpen, brochures, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, boeken,
films, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.) bij ‘Praktijk Annemieke Meijler’ en worden
deze uitdrukkelijk niet overgedragen ongeacht of aan de betrokkene voor de vervaardiging ervan
kosten in rekening zijn gebracht.
18.2 De betrokkene is niet gerechtigd en bevoegd de door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ ten toon
gestelde, ter beschikking gestelde en geleverde zaken en gegevens te kopiëren, te
vermenigvuldigen dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken. De betrokkene is
slechts bevoegd en gerechtigd de door ‘Praktijk Annemieke Meijler’ aan hem verkochte en
geleverde zaken al dan niet in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden door te
verkopen, mits hij de toestand van de zaken niet wijzigt en/of verslechtert.
18.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ is het de
betrokkene niet toegestaan logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen
van ‘Praktijk Annemieke Meijler’ te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame
uitingen daaronder begrepen) met derden.
18.4 Bij overtreding van dit artikel moet de betrokkene een boete betalen per overtreding aan (naam
praktijk). Dit is een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 2.500,-, alsmede een
boete van € 250,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. Onverminderd
zijn plicht tot betaling aan ‘Praktijk Annemieke Meijler’ van een volledige schadevergoeding te
dezer zake, indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.
18.5 De betrokkene staat er voor in, dat er op de door hem aan ‘Praktijk Annemieke Meijler’ verstrekte
en aangeleverde materialen en gegevens geen enkele eigendomsbeperkingen,
eigendomsrechten, auteursrechten en intellectuele eigendomsaanspraken rusten, die door derden
kunnen worden ingeroepen. Hij/zij vrijwaart ‘Praktijk Annemieke Meijler’ tegen aanspraken van
eventuele derden dienaangaande.
18.6 De betrokkene staat er ook voor in, dat er op de door hem aan ‘Praktijk Annemieke Meijler’
verstrekte en aangeleverde informatiedragers, elektronische bestanden of software, vrij zijn van
virussen en defecten.

10

Algemene voorwaarden: Praktijk Annemieke Meijler – Voeding en Vitaliteit
Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten
die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan
inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. Dit laat
onverlet, dat ‘Praktijk Annemieke Meijler’ de bevoegdheid heeft het geschil voor te leggen aan de
rechter binnen het arrondissement, waarin de betrokkene woont.
Artikel 20: Wijziging en uitleg van de voorwaarden
20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar.
20.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst
daarvan steeds bepalend.
20.3 Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige
aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van
wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
20.4 De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 werkdagen na bekendmaking, tenzij anders is
vermeld bij bekendmaking.